Mode: Show Control Panel? Maximize 
 

Všeobecné obchodné podmienky

 

   

  Všeobecné obchodné podmienky (ďalej „VOP“)
  TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o.
  účinné od 01.07.2016

  1. Platnosť obchodných podmienok

  1.1. Tieto VOP upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi Dodávateľom TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. a Kupujúcim vznikajúce v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, na základe ktorej je Dodávateľ povinný dodať kupujúcemu tovar a Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť Dodávateľovi Kúpnu cenu dodaného Tovaru.

  1.2. Tieto VOP sa stávajú súčasťou každej Kúpnej zmluvy, ak sa Dodávateľ a Kupujúci písomne nedohodnú inak. Ak je medzi Dodávateľom a Kupujúcim uzatvorená písomná kúpna alebo rámcová zmluva o dodávkach tovaru, majú tieto písomné zmluvy v prípade rozporu medzi ich ustanoveniami a ustanoveniami týchto VOP, prednosť pred znením týchto VOP.


  2. Výklad pojmov 

  2.1. V týchto VOP majú výrazy písané s veľkým začiatočným písmenom nasledujúci význam:

  a) „Cenník“ znamená aktuálny cenník Tovaru ku dňu uzavretia Kúpnej zmluvy, ktorý je dostupný po prihlásení do elektronického katalógu www.repdoc.sk alebo prístupný pre všetkých registrovaných zákazníkov vo všetkých predajných miestach Dodávateľa. Dodávateľ si vyhradzuje práva na zmeny cien v Cenníku. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť Kupujúcemu všeobecnú obchodnú zľavu z doporučených predajných cien vedených v Cenníku dodávateľa. Táto zľava nie je uplatniteľná na tovar, u ktorého nie je stanovená doporučená predajná cena, resp. tovar, ktorému prináleží cena zvýhodnená aktuálne časovo ohraničenou akciovou cenou. Pre vybraté tovarové skupiny má Kupujúci stanovené individuálne podmienky, ktoré vedie Dodávateľ v elektronickom systéme. Aktuálne znenie Cenníka uverejnené na vyššie uvedenej internetovej adrese sa považuje za súčasť týchto Obchodných podmienok.

  b) „Kúpna cena“ znamená cenu určenú podľa Cenníka platného v okamihu realizácie objednávky, ktorou je Kupujúci povinný zaplatiť Dodávateľovi za dodaný Tovar. Kúpna cena nezahrňuje vratnú zálohu podľa článku 9.1. VOP. Vratná záloha je splatná spolu s Kúpnou cenou podľa článku 6.

  c) „Kúpna zmluva“ je  kúpna zmluva uzatvorená v súlade s VOP podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

  d) „Kupujúci“ znamená právnická osoba, ktorá s Dodávateľom uzatvorila Kúpnu zmluvu alebo uskutočnila objednávku.

  e) „Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov platný ku dňu uzavretia kúpnej zmluvy.

  f) „Objednávka“ znamená návrh kúpnej zmluvy uskutočnený Kupujúcim, ktorý bol Dodávateľom doručený podľa bodu 3.2.

  g) „Občiansky zákonník“ znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník platný ku dňu uzatvorenia kúpnej zmluvy.

  h) „Rámcová zmluva o dodávke tovaru“ znamená písomnú zmluvu, ktorej predmetom je spolupráca Dodávateľa a Kupujúceho pri pravidelných a dlhodobých dodávkach Tovaru Dodávateľom Kupujúcemu a stanovenie podmienok týchto dodávok.

  i) „Dodávateľ“ znamená TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o., Zvolenská cesta 23, 974 05 Banská Bystrica, IČO: 31 637 141.

  j) „Tovar“ znamená výrobky, ktoré sú uvedené v niektorom z katalógov Dodávateľa v platnom znení ku dňu uzatvorenia Kúpnej zmluvy a sú predmetom Kúpnej zmluvy, prípadne sú predmetom Kúpnej zmluvy na základe odsúhlasenej Objednávky, napriek tomu, že nie sú uvedené v niektorom z katalógov Dodávateľa. Jedná sa hlavne o náhradné diely pre osobné, ľahké úžitkové a nákladné automobily, príslušenstvo a doplnky k automobilom, olejárske produkty a mazivá, špeciálne prípravky a technické vybavenie autoservisov, ktorými disponuje Dodávateľ na slovenskom trhu.

  3. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

  3.1. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť:

  I. písomne, t.j. podpisom Kúpnej zmluvy na jednej listine alebo uskutočnením písomnej Objednávky Kupujúcim a jej písomným odsúhlasením Dodávateľom.
  II. ústne, t.j. uskutočnením ústnej Objednávky Kupujúcim a jej ústnym odsúhlasením Dodávateľom.
  III. konkludentne, t.j. kombináciou písomnej alebo ústnej Objednávky Kupujúceho a jeho ústneho alebo písomného odsúhlasenia Dodávateľom alebo iným jednaním Dodávateľa a Kupujúceho, z ktorého vyplýva vôľa strán uzatvoriť Kúpnu zmluvu.

  3.2. Objednávku je možné uskutočniť osobne, telefonicky, faxom, e-mailom alebo prostredníctvom Internetu (za podmienok uvedených v čl. 10 Obchodných podmienok) a adresovať ju ktorejkoľvek prevádzke Dodávateľa v Slovenskej republike. Aktuálny zoznam predajných miest je uverejnený na www.trost.sk. Kúpna zmluva je uzatvorená v okamihu odsúhlasenia Objednávky Dodávateľom.

  Dodávateľ je oprávnený vo všetkých prípadoch odsúhlasiť Objednávku tým, že dodá tovar na adresu sídla (miesta podnikania) alebo prevádzky Kupujúceho. V takomto prípade je Kúpna zmluva uzatvorená v okamihu dodania tovaru Kupujúcemu.

  4. Miesto plnenia, termín dodania

  4.1. Ak sa Dodávateľ a Kupujúci nedohodne inak, je miestom plnenia z Kúpnej zmluvy sídlo, miesto podnikania alebo prevádzka Kupujúceho. Ak má Kupujúci viac prevádzok a ak sa nedohodnú strany inak, je miestom plnenia prevádzka najbližšie predajnému miestu Dodávateľa, kde bol tovar objednaný.

  4.2. Dodávateľ zaisťuje rozvoz tovaru niekoľkokrát denne zo svojich regionálnych predajných skladov. Ak je miestom plnenia, podľa dohody strán prevádzka Dodávateľa je možné tovar spravidla odobrať ihneď. Ak je miestom plnenia sídlo, miesto podnikania alebo prevádzka Kupujúceho, je lehota dodania Tovaru najviac druhý nasledujúci pracovný deň od okamihu uzatvorenia Kúpnej zmluvy, prípadne, ak je Kúpna zmluva uzatvorená až v okamihu dodania Tovaru od okamihu potvrdenia Objednávky. V prípade, že Tovar je objednávaný Dodávateľom od Výrobcu, je doba dodania stanovená individuálne.

  5. Kúpna cena, dopravné, balné

  5.1. Kúpna cena je uvedená v Cenníku. Z  cien môže  Dodávateľ registrovaným zákazníkom (autoservisom a predajniam náhradných dielov) po predložení živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra priznať zľavu na základe dosiahnutého obratu. Dodávateľ si vyhradzuje právo zmeny cien.

  5.2. Za dodaný Tovar je kupujúci povinný zaplatiť Dodávateľa Kúpnu cenu určenú podľa Cenníka platného v dobe uzatvorenia Kúpnej zmluvy, pokiaľ sa obidve strany výslovne nedohodli inak. V pochybnostiach alebo v sporoch platí, že Kupujúci je povinný zaplatiť Kúpnu cenu uvedenú na faktúre / dodacom liste, ktorý Kupujúci podpisuje pri dodaní Tovaru.

  5.3. V Kúpnej cene Tovaru je zahrnuté Prepravné v rámci pravidelných rozvozov tovaru realizovaných Dodávateľom. V prípade, že sa jedná o neštandardné dodanie tovaru mimo pravidelných rozvozov alebo dodanie Tovaru Odberateľovi vyžaduje špeciálne náklady, má Dodávateľ právo ku Kúpnej cene pripočítať Prepravné. Výšku Prepravného určí Dodávateľ podľa cenníka Prepravného, ktorý vedie vo svojom elektronickom systéme.

  5.4. Dodávateľ je povinný Tovar zabaliť alebo zabezpečiť pre prepravu spôsobom, ktorý je obvyklý. Balné je zahrnuté v Kúpnej cene.

  6. Splatnosť Kúpnej ceny

  6.1. Kúpna cena je splatná v okamihu dodania Tovaru Kupujúcemu a to v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa uvedený na faktúre / dodacom liste. Ak je medzi Dodávateľom a Kupujúcim uzatvorená Rámcová zmluva o dodávkach tovaru, je kúpna cena splatná podľa podmienok uvedených v príslušnej rámcovej zmluve o dodávkach tovaru.

  6.2. V prípade nedodržania termínu splatnosti Kúpnej ceny je Kupujúci povinný uhradiť Dodávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Dodávateľ má nárok na náhradu prípadnej škody spôsobenej omeškaním odberateľa so zaplatením kúpnej ceny dodaného tovaru vo výške prevyšujúcej úroky z omeškania. Neuhradenie kúpnej ceny alebo jej ktorejkoľvek splátky v lehote splatnosti sa považuje za podstatné porušenie jednotlivej kúpnej zmluvy, v dôsledku ktorého vzniká dodávateľovi právo odstúpiť od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy je Kupujúci povinný vrátiť Dodávateľovi tovar. 

  7. Vlastnícke právo, vrátenie tovaru

  7.1. Svojim podpisom na faktúre / dodacom liste potvrdzuje Kupujúci prevzatie Tovaru. Kupujúci je povinný pred podpisom faktúry  / dodacieho listu tovar riadne skontrolovať, či nemá kvantitatívne alebo kvalitatívne chyby. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho v okamihu dodania Tovaru. Vlastnícke právo k dodanému Tovaru prechádza na Kupujúceho až dňom úplného zaplatenia Kúpnej ceny.

  7.2. Dodávateľ je povinný poskytnúť Kupujúcemu možnosť vrátenia prevzatého tovaru späť do prevádzky Dodávateľa podľa podmienok pre vrátenie tovaru. Tovar je možné vrátiť bezplatne do 10 pracovných dní od jeho objednania, t.j. dátumu na dodacom liste. Pri prekročení limitu určeného pre vrátenie tovaru (dátum na tlačive pre vyzdvihnutie tovaru od Odberateľa)  bude Odberateľovi účtovaný poplatok za nedodržanie podmienok pre vrátenie tovaru vo výške 25% z ceny vráteného dielu. Tovar je možné vrátiť len s predbežným odsúhlasením pracovníkom Zákazníckeho oddelenia Dodávateľa a spolu s vráteným tovarom je potrebné zaslať kópiu tlačiva určeného pre vyzdvihnutie tovaru od zákazníka, ktoré vopred vystaví Zákaznícke oddelenie Dodávateľa na základe požiadavky Odberateľa a to e-mailom alebo telefonicky. Maximálna doba na vrátenie tovaru je 30 dní od jeho objednania, pričom rozhoduje dátum na dodacom liste. Tovar je možné vrátiť len v nepoškodenom a neznečistenom pôvodnom obale. V prípade že je obal  vráteného dielu poškodený, znečistený alebo inak znehodnotený si spoločnosť vyhradzuje právo účtovať zákazníkovi poplatok vo výške 10% z hodnoty vráteného tovaru (zo zákazníkovej nákupnej ceny). Tovar nie je možné vrátiť pokiaľ je diel poškodený, znečistený, bol použitý alebo namontovaný. Elektrické časti ako napr. zapaľovacie a žeraviace sviečky, časti zapaľovania,  časti vstrekovania BOSCH, DELPHI, DENSO a VDO a originálne diely (OE) nie je možné vrátiť. Výnimka je možná len na základe písomného odsúhlasenia Dodávateľom. Náklady spojené s prepravou, skladovaním a manipuláciou späť hradí zákazník. Dodávateľ si vyhradzuje právo posúdenia a akceptácie každej žiadosti o vrátenie tovaru.

  8. Záruka a reklamácia tovaru

  8.1. Na Tovar z vlastného sortimentu spoločnosti TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. je poskytovaná záručná lehota 24 mesiacov, ktorá začína plynúť v okamihu dodania Tovaru. Na Originálne diely a Tovar, ktorý je dodávateľom poskytovaný bezodplatne ako bonus vyplývajúci z obchodnej akcie alebo bonusovej zmluvy, je poskytovaná záručná lehota 12 mesiacov. Akékoľvek reklamácie sa riadia „reklamačným poriadkom“ TROST AUTO SERVICE TECHNIK s.r.o. a Obchodným zákonníkom. Reklamovaný Tovar je prijímaný vo všetkých predajných miestach Dodávateľa a to iba v záručnej lehote a len kompletný s riadne vyplneným reklamačným protokolom a nákupným dokladom. Vzor reklamačného protokolu je uverejnený na internetovej adrese Dodávateľa (www.trost.sk). Dodávateľ vybaví reklamáciu na mieste, v odôvodnených prípadoch do 30 dní. Ak nie je možné reklamáciu posúdiť reklamačným technikom Dodávateľa, bude reklamovaný Tovar zaslaný k posúdeniu výrobcovi. V takomto prípade bude Kupujúci informovaný o možnom predĺžení reklamačnej lehoty.

  8.2. Záruka sa nevzťahuje a Dodávateľ nezodpovedá za chyby Tovaru, ktoré mohol Kupujúci zistiť pri prehliadke Tovaru podľa článku 7.1. VOP bezprostredne po dodaní Tovaru.
   
  8.3. Pri posúdení reklamácie má výrobca právo rozobrať reklamovaný diel v záujme objektívneho posúdenia reklamácie a nie je povinný uviesť ho do pôvodného stavu v akom sa nachádzal v čase jeho odovzdania na reklamáciu zákazníkom.
     
  9. Vratné zálohy, zálohy na kúpnu cenu

  9.1. Dodávateľ predáva niektoré Tovary vo vratných obaloch, prípadne niektoré časti Tovaru sú vratné i po lehote podľa článku 7.2. Obchodných podmienok (ďalej len vratná záloha). Ak sa vzťahuje na Tovar alebo obalový materiál vratná záloha, je táto skutočnosť (vrátane výšky Vratnej zálohy) uvedená na faktúre / dodacom liste a táto Vratná záloha je pripočítaná ku Kúpnej cene.

  9.2. Kupujúcemu vzniká nárok na vrátenie zálohy po splnení nasledujúcich podmienok:

  I. Kupujúci vrátil obal(y) a Tovar, na ktorý sa vzťahuje Vratná záloha.
  II. Obal je v nepoškodenom stave a Tovar musí zodpovedať požiadavkám výrobcu stanoveným pre repasované diely, uvedeným v predajnej dokumentácii Dodávateľa.
  III. Kupujúci riadne uhradil Vratnú zálohu v lehote splatnosti
  IV. Kupujúci nemá voči Dodávateľovi žiadne splatné záväzky.

  9.3. Dodávateľ môže pri prijatí Objednávky na Tovar, ktorý je nutné špeciálne objednať u tretej strany, požadovať od Kupujúceho zaplatenie zálohy na Kúpnu cenu do výšky 50 % konečnej Kúpnej ceny.

  10. Základné podmienky pre objednávanie v elektronickom katalógu 

  10.1. Objednávku je možné uskutočniť taktiež prostredníctvom elektronického katalógu repdoc®.
  10.2. Objednávka je platne uskutočnená, ak Kupujúci pravdivo vyplní všetky predpísané údaje a náležitosti uvedené v objednávkovom formulári. Dodávateľ je vždy oprávnený v závislosti na charaktere Objednávky – množstve Tovaru, výške Kúpnej ceny, náklad na prepravu a pod., žiadať Kupujúceho o autorizáciu Objednávky uskutočnenej prostredníctvom elektronického katalógu  vhodným spôsobom ako napríklad písomne alebo telefonicky. Objednávka uskutočnená prostredníctvom elektronického katalógu  sa považuje za neplatnú v prípade, že Kupujúci odmietne túto autorizáciu požadovaným spôsobom vykonať.
  10.3. V prípade Objednávky prostredníctvom elektronického katalógu  je kupujúci oprávnený od objednávky odstúpiť a Dodávateľ je oprávnený ju neakceptovať. O týchto skutočnostiach je zmluvná strana, ktorá ich realizuje, povinná bez zbytočného odkladu upovedomiť druhú zmluvnú stranu.

  10.4. Pre platné odstúpenie podľa predchádzajúceho odseku musia byť splnené nasledujúce podmienky:

  I. Tovar musím byť v pôvodnom obale.
  II. Tovar musí byť nepoužitý.
  III. Tovar musí byť kompletný a nepoškodený. Dodávateľ vráti kupujúcemu Kúpnu cenu po splnení vyššie uvedených podmienok do 10 dní odo dňa vrátenia Tovaru.

  11. Ochrana osobných údajov

  11.1. Kupujúci uzatvorením Kúpnej zmluvy výslovne súhlasí s tým, aby jeho Osobné údaje boli Dodávateľom zhromažďované, archivované a používané (a to i za pomoci elektronických informačných systémov) pre účely uľahčenia Objednávky Kupujúceho a účely informovania o nových službách a produktoch Dodávateľa a rozosielaní reklamných materiálov Dodávateľa. Osobné údaje budú sprístupnené iba Dodávateľovi, jeho oprávneným zamestnancom, obchodným zástupcom a zmluvným partnerom, ktoré zaisťujú pre Dodávateľa splnenie záväzkov z Kúpnych zmlúv. Kupujúci berie na vedomie, že tento súhlas s vyššie uvedeným spracovaním jeho osobných údajov je plne dobrovoľný, že mu na požiadanie bude umožnený prístup k takto zhromaždeným Osobným údajom a že je oprávnený od Dodávateľa žiadať prípadne opravu alebo likvidáciu nesprávne alebo neoprávnene spracovaných osobných údajov alebo vysvetlenie ohľadom jeho spracovania. Kupujúci súhlasí taktiež s tým, že mu môže byť ponúkaná / zasielaná marketingová reklama Dodávateľa i prostredníctvom sietí alebo služieb elektronických komunikácií.

  11.2. Osobné údaje môže Kupujúci kedykoľvek aktualizovať, a to zaslaním aktuálnych Osobných údajov e-mailom na adresu sktrost@trost.com. Svoj súhlas s vyššie uvedeným spracovaním Osobných údajov je Kupujúci oprávnený kedykoľvek odvolať zaslaním e-mailovej správy na adresu sktrost@trost.com.